Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Dla Jeźdźca
Dla Konia
Do Stajni i na Wybieg
Pielęgnacja Konia
Pielęgnacja Sprzętu
Pasze
Suplementy
Książki
Smakołyki
Upominki
Informacje

Regulamin


Regulamin Sklepu internetowego „Galopada”§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym Galopada oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

 2. Sklep internetowy Galopada, zwany dalej „sklepem”, dostępny jest pod adresem internetowym: www.galopada.pl.

 3. Sklep należy do York Spółka jawna, ul. Sosnowa 6e, 71-468 Szczecin, identyfikującej się numerami NIP: 8511032502, REGON: 810841014, Numer KRS: 0000070215, zwanej dalej: „Sprzedawcą”. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod numerem telefonu 91 423 21 55 oraz adresem e-mail: sklep@galopada.pl§2. Produkty 1. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna sprzętu i akcesoriów jeździeckich oraz innych towarów, zwanych dalej łącznie: „produktami”.

 2. Sklep umożliwia pozyskiwanie za pośrednictwem strony www informacji o produktach oraz składanie ofert zakupu, zwanych dalej „zamówieniem”, przez korzystające z niego osoby zwane dalej „Kupującymi”.

 3. Dostępne za pośrednictwem strony internetowej sklepu informacje, w tym opisy produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), lecz są zaproszeniami do złożenia przez Kupujących oferty zakupu.

 4. Informacje o produktach oferowanych w sklepie, pochodzą z opisów producentów lub importerów tych produktów. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby informacje o produktach oferowanych w sklepie pozostały zgodne z właściwościami produktów.

 5. Użyte znaki towarowe, zdjęcia i loga graficzne są własnością odpowiednich firm, instytucji oraz osób prywatnych i są chronione prawami autorskimi.§3. Funkcjonowanie sklepu 1. Zamówienie może złożyć wyłącznie Kupujący będący pełnoletnią osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 2. Do składania zamówień produktów oferowanych w sklepie, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Kupujący mogą dokonać rejestracji w sklepie, przez co rozumie się jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Kupującego konta w sklepie. Składanie zamówień produktów oferowanych w sklepie w takim przypadku dokonane jest po zalogowaniu się do konta. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia jednorazowego bez dokonywania rejestracji.

 4. Utrzymanie konta jest usługą świadczoną na rzecz Kupującego nieodpłatnie, a niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). W ramach konta Kupujący może w szczególności zmieniać dane teleadresowe oraz śledzić historię zakupów. Zapisy regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do usługi utrzymania konta.

 5. Złożenie zamówienia, a także dokonanie przez osobę korzystającą ze Sklepu rejestracji konta, o której mowa w ust. 3, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 6. W celu złożenia zamówienia Kupujący umieszcza interesujące go produkty w koszyku. Po wybraniu w koszyku metody płatności i dostawy, Kupujący uzupełnia zamówienie o dane teleadresowe i składa zamówienie. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Kupującego danych teleadresowych, umożliwiających potwierdzenie zamówienia.

 7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty kupna wybranego produktu przez Kupującego.

 8. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem skierowania zamówienia do realizacji. Potwierdzenie skierowania zamówienia do realizacji może nastąpić również telefonicznie. Potwierdzenie skierowania zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o akceptacji oferty.§4. Realizacja zamówienia 1. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić zgodnie z § 3 ust 8 Regulaminu.

 2. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie podsumowania koszyka przed złożeniem zamówienia.

 3. W przypadku niedostępności produktu wynikłej w szczególności z braku produktu w magazynie lub braku możliwości zakupu produktu przez Sprzedawcę od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności produktu, realizacja zamówienia może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałym stanie rzeczy.

 4. W sytuacji opisanej w ust. 3 Sprzedawca zaproponuje Kupującemu:

  1. anulowanie zamówienia w całości;

  2. anulowanie zamówienia w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w ust 3.

 5. W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w ust. 3, Sprzedawca anuluje zamówienie w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w ust. 3 oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

§5. Koszty i sposób dostawy 1. Ceny produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowita cena produktu wraz z kosztami dostawy jest podana w koszyku zamówienia.

 2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:

  1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze:

09 1240 1864 1111 00102207 0839

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia oraz nazwę instytucji/osoby zamawiającej.

  1. płatność za pośrednictwem systemu Paypal;

  2. płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione produkty.


 1. Zamówione przez Kupującego produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

 2. Przy zamówieniach na kwotę powyżej 250 zł i dokonanej przedpłacie na konto bankowe (przelew), Kupujący nie ponosi kosztów dostawy (wysyłka gratis, ale tylko na terenie Polski), z zastrzeżeniem ust 5.

 3. W przypadku zakupu pasz, darmowa wysyłka obowiązuje tylko w sytuacji, gdy waga jednego worka paszy wraz z dodatkowo zamówionymi akcesoriami nie przekracza 30 kg. W przeciwnym wypadku koszty przesyłki liczone są według stawek standardowych, o czym Kupujący jest dodatkowo informowany przed wysyłką towaru. Baty o długości powyżej 75 cm oraz produkty mogące ulec uszkodzeniu w transporcie z paszą, wysyłane są osobną paczką. Dodatkowe koszty wysyłki w takim wypadku pokrywa Kupujący.

 4. Każda sprzedaż zostanie potwierdzona dokumentem księgowym - paragonem albo fakturą VAT wystawioną zgodnie z danymi podanymi przez Kupującego. Dokument księgowy zostanie dostarczony wraz z produktem, chyba że co innego wynika z treści złożonego zamówienia. Obrazy dokumentów księgowych udostępniane są w koncie.

 5. Z uwagi na możliwość uszkodzenia przesyłki w transporcie i związanych z tym ewentualnych roszczeń, Kupujący zobowiązany jest do ustalenia stanu przesyłki przed odebraniem przesyłki. W szczególności Kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy zabezpieczające przesyłkę zostały zerwane, Kupujący powinien zażądać od przewoźnika (kuriera) sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki, w celu określenia zakresu szkody, a następnie przesłać powyższy protokół na adres Sprzedawcy. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Sprzedawca zaleca również nie przyjęcie przesyłki.§6. Program lojalnościowy 1. Kwoty zamówień dokonanych przez Kupującego są sumowane na koncie Kupującego. Sprzedawca udziela od kwot zamówień następujących rabatów, z zastrzeżeniem ust 3:

500zł

2%

1000zł

3%

2000zł

7%

3000zł

10%

5000zł

13%

 1. Rabat zaczyna obowiązywać od momentu przekroczenia danej kwoty.

 2. Rabaty nie dotyczą pasz oraz produktów takich firm jak Absorbine, Veredus oraz objętych promocją.§7. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy 1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu cywilnego, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktu, bez podawania przyczyny.

 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. Kupujący ponosi wyłącznie koszty zwrotu produktu Sprzedawcy.

 4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia Sprzedawcy na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, lub przez złożenie stosownego oświadczenia Sprzedawcy, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.

 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, wraz z dokumentem księgowym pod adres: Galopada ul. Sosnowa 6e 71-468 Szczecin, z dopiskiem – zwrot.

 6. Sprzedawca zwraca Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. W szczególności może to dotyczyć: zniszczenia lub uszkodzenia, śladów używania produktu, pozbawienia go fabrycznego opakowania.§8. Rękojmia 1. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Z powodu niezgodności towaru z umową Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionych produktów. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną pod adresem e-mail albo pisemnie pod adresem Sprzedawcy, z dopiskiem „Reklamacja”.

 3. W przypadku uznania reklamacji wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku wyczerpania produktu, Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny.§9.Gwarancja 1. Produkty oferowane do sprzedaży w sklepie, posiadają 12-miesięczną gwarancję producenta, bądź importera, z zastrzeżeniem ust. 6. Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest dowód kupna (dokument księgowy) oraz oryginalne opakowanie. W przypadku produktu wadliwego, uszkodzonego fabrycznie bądź niekompletnego Sprzedawca gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty jej rozpatrzenia pokrywa Kupujący.

 2. Na następujące produkty: rękawiczki, skarpetki, owijki, kaloszki, uwiązy, plastikowe widły, baty takich firm jak: Elastop, JumpTec, Hippo-Tonic, Equi-Theme, Norton, C.S.O., LAG, Flex-Hook, Tredstep, Whip & Go, Westfield, a także wędzidła firm Feeling, Excelsior, Eric Thomas, Pessoa oraz wszystkie produkty firmy Apollo importer - firma Ekkia, Sprzedawca nie udzielają gwarancji.§10.Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 1. Administratorem przetwarzanych w ramach Sklepu danych osobowych jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przetwarza dane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Kupujący podając dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie wyłącznie w celu:

  1. obsługi składanych zamówień lub

  2. w przypadku korzystania przez Kupującego z konta dla potrzeb świadczenia usługi utrzymania konta.

 1. Dane przetwarzane w sklepie obejmują: imię, nazwisko, adres fakturowy lub wysyłkowy, numer telefonu oraz adres e-mail.

 2. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§11. Postanowienia końcowe 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.

 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw konsumenta z tytułu wad produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających z: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Kupujących w szczególności Kupujących korzystających z Konta co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu, w zakładce „Regulamin”.